ΑρχικήΤα Νέα μαςΔελτία ΤύπουΣύνδεσμοιΕπικοινωνία
Δευτέρα 21 Αύγουστος 2017
Οι Αντιδήμαρχοι

Σε συνέχεια της με αριθμ. Απόφασης 1320/31/08/2016, ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 1/03/2017 έως 31/08/2019, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Εμμανουήλ Φραϊδάκης

Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραϊδάκη Εμμανουήλ,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Υπογράφει με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεις εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης, Αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν σε καθορισμό μισθού και χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων των υπαλλήλων του Δήμου, τους χρηματικούς καταλόγους, τα χρηματικά εντάλματα  και  λοιπά διοικητικά έγγραφα.
• Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
• Την εποπτεία των διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Την εποπτεία των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &  Διαφάνειας. Την εποπτεία ανάρτησης στην δικτυακή πύλη των αποφάσεων  κανονιστικού χαρακτήρα, το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης, που απορρέουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

Α.  ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία :
1) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
2) Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
3) Γραφείο Διαφάνειας

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
• Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής.
• Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και Δημοτικών Παρατάξεων.
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
• Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
• Γραφείο Ληξιαρχείου
• Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
• Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
• Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
• Γραφείο Απασχόλησης
δ) Τμήμα ΚΕΠ
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
• Γραφείο Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
• Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
• Γραφείο Προμηθειών υλικών/εξοπλισμού/υπηρεσιών
β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
• Γραφείο Εσόδων
• Γραφείο Περιουσίας
• Γραφείο Ταμείου
• Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

Δ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Τμήμα ΚΕΠ
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
β) Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης Πολιτών.
γ) Γραφείο Οικονομικών θεμάτων.

Επίσης, σε συνέχεια της με αρ.αποφ.1448/23-09-2015, του αναθέτει την αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκης καθώς και του ΚΕΠ Πεύκης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την εκκένωση των χώρων, στο κτίριο της υπευθυνότητάς του.

Ο κ. Φραϊδάκης Εμμανουήλ θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/03/2017 έως 31/08/2019.

Παπανικολάου Ευάγγελος

Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Παπανικολάου Ευάγγελο,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης, της τήρησης του Κ.Ο.Κ. και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
• Την εποπτεία, το συντονισμό και την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
• Την εποπτεία επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
• Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, πλατειών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία.
• Την εποπτεία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την καλή λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
• Την εποπτεία, το σχεδιασμό και το συντονισμό της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
• Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στο Ηλιακό Χωριό.
• Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Συγκεκριμένα την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου:
Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.
Α. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
• Γραφείο συντήρησης κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, οδών, κ.λπ.)
• Γραφείο συντήρησης κτηριακών υποδομών

Υπηρεσίες που υπάγονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Τμήμα μελετών:
• Γραφείο σχεδιασμού προγραμμάτων δράση
• Γραφείο εκπόνησης μελετών
Τμήμα Τεχνικών Έργων:
• Γραφείο εκτέλεσης τεχνικών έργων
• Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών:
• Γραφείο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Μεταφορών
• Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων.

Επίσης, σε συνέχεια της με αρ.αποφ.1448/23-09-2015, του αναθέτει την αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (κτίριο πρώην Δήμου Λυκόβρυσης),  στο Αμαξοστάσιο – Εξωτερικούς χώρους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας,  τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια, την εκκένωση των χώρων, στο κτίριο της υπευθυνότητάς του.

Ο κ. Παπανικολάου Ευάγγελος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/03/2017 έως 31/08/2019, χωρίς αντιμισθία.

Νικόλαος Γκαραβέλλας

Ορίζει Αντιδήμαρχο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας   κ. Γκαραβέλα Νικόλαο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Ασκεί εποπτεία στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
• Διαχειρίζεται υποθέσεις του Δήμου που αφορούν σε επικοινωνία με τοπικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις του Δήμου.
• Οργανώνει και εποπτεύει το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου.
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Διαχειρίζεται υποθέσεις του Δήμου που αφορούν σε εκκλησιαστικά θέματα.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων και εντολών, εκτός χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και τις Δημοτικές Ενότητες.
• Συντονίζει θέματα που αφορούν στα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
• Την εποπτεία επί θεμάτων του Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα :
α) Την επιμέλεια και επόπτευση θεμάτων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.
β) Την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων όπως Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.

Ο κ. Γκαραβέλας Νικόλαος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/03/2017 έως 31/08/2019, χωρίς αντιμισθία.

Χρήστος Σκαμάκης

Ορίζει ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης και Καθαριότητας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.  Σκαμάκη Χρήστο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την υπογραφή βεβαιώσεων & εντολών, εκτός χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του και τις Δημοτικές Ενότητες.
• Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού.
• Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του Τμήματος Αποθήκης Υλικών.
• Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
• Την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου. Συγκεκριμένα από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
• Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
• Γραφείο σχεδιασμού και ανάπτυξης πρασίνου
• Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης πρασίνου

Ο κ. Σκαμάκης Χρήστος θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/03/2017 έως 31/08/2019.

Ευθυμία Τσεκούρα

Ορίζει ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσεκούρα Ευθυμία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την υπογραφή βεβαιώσεων και εντολών, εκτός χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και τις Δημοτικές Ενότητες.
•Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων
• Την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις υπηρεσίες του Γραφείου Δημότη και Επικοινωνίας των Δημοτών.

Η κα Τσεκούρα Ευθυμία θα παρέχει τις υπηρεσίες της ως Αντιδήμαρχος στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από 01/03/2017 έως 31/08/2019.

Ο Δήμαρχος προΐσταται και έχει την ευθύνη όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Φραϊδάκης Εμμανουήλ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.  Παπανικολάου Ευάγγελο.
2.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σκαμάκη Χρήστου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Παπανικολάου Ευάγγελος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της  Αντιδημάρχου κας Τσεκούρα Ευθυμίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γκαραβέλας Νικόλαος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητές αυτών μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Αναπληρωτή Δημάρχου,  κο Φραϊδάκη Εμμανουήλ.
3. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί  στους Αντιδημάρχους του Δήμου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου και θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δημοτική Συγκοινωνία

Κοιν.Εισόδ.Αλληλεγγύης

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΟΧΕ

Ισολογισμός-Απολογισμός 2015

Ανοικτή Γραμμή

e-mail : grafeiodimoti@likovrisipefki.gr

Κτηματολόγιο


4ο ATTIKA RUN&FUN 2017


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 5 Ιουλίου 2015

Ληξιαρχείο

Συνένευξη του Δημάρχου
Δημοσκόπηση
Σας αρέσει η ιστοσελίδα μας;
 
Εκδηλώσεις
Αύγουστος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ψηφιακό Σχολείο Του Υπ. Παιδείας δια βίου μάθησης & θρησκευμάτων. Σχολικά Βιβλία 2011-2012

Δημοσίευση Δ.Πράξεων στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

>/tr>

ΟΙ 10 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ–ΠΕΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λυκόβρυση, 10 Mαρτίου 2017
Αριθμ. πρωτ. 3336

Διακήρυξη
Ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο
για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης έτους 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΙΠΑΠ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017», προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»προϋπολογισμού 188.018,39 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙ.Π.Α.Π.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
προκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραφισμένες προσφορές για
προμήθεια ειδών διατροφής 2016-2017
Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγο με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.
Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
για την προμήθεια καυσίμων Έτους 2016-2017
Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ
για την "Προμήθεια δομικών υλικών", σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και του Ν.2286/1995, προϋπολογισμού: 29.991,89 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 23%

Αποτελέσματα
της με αριθμό. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης
για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό για την «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ Δημ Συγκοινωνίας) με σκοπό την προβολή υπαίθριας διαφήμισης»

Ανακοίνωση
Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία – Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Τμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΤμήμα Σκάκι ΑΟ ΠεύκηςΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΕΥΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΠΕΥΚΗΣ